Zdenek Treybal
4.15
A. Karjagin, V. Kirejev, G. Solovjov, K. Sobolev
10.55
Edmund-Roland Rokk
10.00
Toivo Kirsi
10.00
Vladimir Kalissk, A. Manzon, G. Nagula
4.15
Roman Bertelov, Vello Kits
6.00