Natalya Givorkyan, Andre Kolisnikov, Natalya Timakova
Hind 15.00