Margarita Šantõr
Hind 10.00
B. M. Gelman, M. V. Moskvin, J. M. Sorokin, B. I. Alisanov
Hind 25.00
Toivo Kirsi, Arvi Soon
Hind 15.00
M. G. Pantjuhhin, L. I. Bezverhin, N. A. Berezkin... jt.
A. Bolotov...jt.
Hind 6.39
Toivo Kirsi
Hind 5.00