B.L.Dzerdzejevski
3.00
Juhan Ritslaid, Gustav Vähi
25.00
R. Kunitski
5.00
A. F. Joffe
4.13
B. Suslov
3.00
Igor Leonidovitš Orestov
1.55
V. Zahhartšenko
4.15
Grigori Adrianovitš Aristov
3.17
Aleksandr Mihhailov
4.16